Press "Enter" to skip to content

กฎกาพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล

โดยพื้นฐานของสนามฟุตบอลแล้วจากจุดกึ่งกลางประตูแต่ละข้างให้วัดเป็นแนวตั้งฉากเข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 10 เมตร

และให้ทำจุดแสดงไว้ จุดนี้เรียกว่าจุดโทษสองเขตมุมจากมุมสนามแต่ละด้านให้เขียนเครื่องหมายของส่วนโค้งไว้ ด้านในสนามแข่งขันโดยมีรัศมี 25 เซนติเมตร เขตเปลี่ยนตัวตั้งอยู่บนเส้นข้างของสนามแข่งขันด้านที่จัดที่นั่งผู้เล่นสำรองไว้ ผู้เล่นจะเปลี่ยนตัวเข้าและออกต้องอยู่ภายในเขตเปลี่ยนตัว เขตเปลี่ยนตัวตั้งอยู่ตรงด้านหน้าของทีมที่จัดที่นั่งผู้เล่นสำรองไว้ เขตเปลี่ยนตัวมีความยาว 5 เมตร จะสังเกตได้จากบนเส้นข้างจะมีเส้นมีความกว้างของเส้น 8 เซนติเมตร และมีความยาวของเส้น 80 เซนติเมตร โดยที่เราจะสามารถวัดเข้าด้านในสนาม 40 เซนติเมตร และวัดออกด้านนอกสนาม 40 เซนติเมตร

ประตูต้องตั้งอยู่บนกึ่งกลางของเส้นประตูแต่ละด้านประกอบด้วยเสาประตูสองเสา ตาข่ายติดไว้ที่ประตูและคานประตูด้านหลังประตู ตาข่ายประตูต้องทำด้วย เชือก ป่าน ปอ หรือไนลอน จึงอนุญาตให้ใช้ได้ เส้นประตูต้องมีความกว้างเท่ากับความกว้างของเสาประตูและคานประตู ที่เสาและคานประตูมีลักษณะเป็นรูปโค้ง วัดจากได้บนของเสาประตูไปสู่ด้านนอกของสนามมีความยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และวัดจากริมด้านล่างของเสาประตูไปสู่ด้านนอกของสนาม มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร เพื่อช่วยพยุงตาข่ายไว้ ระหว่างเขตเปลี่ยนตัวทั้งสองข้างตรงเส้นแบ่งแดนและเส้นข้างจะมีช่องว่างระยะ 5 เมตร ตรงด้านหน้าโต๊ะผู้รักษาเวลา