Press "Enter" to skip to content

หลักการเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอล

ในการเก็บตัว นักกีฬาฟุตบอล นั้นโค้ชและผู้ฝึกสอนจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า

เช่น รูปแบบในการฝึกซ้อม กฎและกติกาในการเก็บตัวครั้งนั้น สถานที่ในการเก็บตัว รวมถึงการที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมอย่างเพียงพอสำหรับนักกีฬาฟุตบอลทุกคนและสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่ควรขาดอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลหรือเป็นน้ำเกลือแร่ให้นักกีฬาดื่มยารักษาโรคที่มีความเพียงพอต่อความต้องการตลอดจนอาหารในการรับประทานในแต่ล่ะมื้อจะต้องให้คุณค่าทางสารอาหารมากที่สุดเพื่อให้นักกีฬาได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายที่ต้องการจึงทำให้นักกีฬาฟุตบอลมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะทำการฝึกซ้อมในวันต่อๆไป

แจ้งกำหนดการต่างๆหรือเป็นการบอกหรือประกาศให้นักกีฬาฟุตบอลที่มีรายชื่อในการเก็บตัวครั้งนี้ได้ทราบล่วงหน้าสักประมาณ 3-4 วันเพื่อให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การเตรียมสภาพทางจิตใจ การเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ในการประกาศนั้นบอกถึงวันและเวลาในการเก็บตัวจำนวนนักกีฬาที่ได้มีรายชื่อในการเก็บตัว ตลอดจนสิ่งที่ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อได้ฝึกซ้อมในแต่ล่ะวันเช่น รองเท้าที่ใช้ในการวิ่ง และรองเท้าที่ใช้ในการฝึกซ้อม

เมื่อถึงวันและเวลาที่จะต้องมีการเก็บตัวแล้วให้นักกีฬาทุกคนได้จัดสำภาระส่วนตัวอยู่ในห้องแต่งตัวของตนเอง เช่น การจัดเตรียมที่พักของตนเองแต่ถ้าพักเป็นห้องความตรวจสอบพร้อมกับการทำความสะอาดห้องนั้นๆ จัดของที่เตรียมมาไว้เป็นที่เป็นทางตามความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นการพักแบบเป็นหมู่คณะควรจัดเตรียมสิ่งของตนเองไว้แค่เตียงส่วนตัวเท่านั้น