Press "Enter" to skip to content

Month: June 2016

การเปลี่ยนแปลงของ สมาคมฟุตบอลไทย

 

การเปลี่ยนแปลงของ สมาคมฟุตบอลไทย กับสิ่งดีๆที่กำลังจะตามมาเรื่อยๆ

เชื่อแน่ว่า ช่วงเวลาที่ขั้วอำนาจใหม่ สามารถโค่นขั้วอำนาจเก่าได้ ในสมาคมฟุตบอลฯ เป็นช่วงเวลาที่บรรดาแฟนบอลไทยมีความสุขมากที่สุดเวลาหนึ่งก็ว่าได้

Comments closed