Press "Enter" to skip to content

Month: April 2017

หลักการเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอล

ในการเก็บตัว นักกีฬาฟุตบอล นั้นโค้ชและผู้ฝึกสอนจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า

เช่น รูปแบบในการฝึกซ้อม กฎและกติกาในการเก็บตัวครั้งนั้น สถานที่ในการเก็บตัว รวมถึงการที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมอย่างเพียงพอสำหรับนักกีฬาฟุตบอลทุกคนและสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

Comments closed

กฎกาพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล

โดยพื้นฐานของสนามฟุตบอลแล้วจากจุดกึ่งกลางประตูแต่ละข้างให้วัดเป็นแนวตั้งฉากเข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 10 เมตร

และให้ทำจุดแสดงไว้ จุดนี้เรียกว่าจุดโทษสองเขตมุมจากมุมสนามแต่ละด้านให้เขียนเครื่องหมายของส่วนโค้งไว้ ด้านในสนามแข่งขันโดยมีรัศมี 25 เซนติเมตร เขตเปลี่ยนตัวตั้งอยู่บนเส้นข้างของสนามแข่งขันด้านที่จัดที่นั่งผู้เล่นสำรองไว้

Comments closed